Zbiór pod redakcją: Dariusz Witowski

Dariusz Witowski – wybitny dydaktyk, metodyk, czynny egzaminator egzaminu maturalnego z chemii (wpisany na listę egzaminatorów z zakresu egzaminu maturalnego z chemii pod numerem(…)) w OKE w Krakowie, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Pracuje naukowo prowadząc badania dotyczące problemu (nad)doniosłości tzw. nowej matury (egzaminów od 2005 roku) z chemii. Nieprzerwanie, od ukończenia studiów, jest nauczycielem chemii w renomowanych i znanych w Polsce liceach: w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1998-2005), w Liceum Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie (2005-2007) oraz w I LO w Łańcucie (od 1992), którego jest absolwentem.
Autor pierwszego w Polsce, oficjalnego, opublikowanego Banku Zadań Maturalnych z Chemii (2005), który zamienił w znane i cenione Zbiory Zadań. Przez ponad dekadę organizował Ogólnopolską Próbną Maturę z Chemii. Do dziś przygotował z sukcesem do studiów medycznych prawie 1000 lekarzy, ale również i doktorów nauk medycznych, chemicznych, z których kilku jest już profesorami polskich uczelni…  Znany i ceniony za swój własny, niepowtarzalny styl nauczania, połączony z wiedzą merytoryczną, poparty ogromnym doświadczeniem. W każdej ze szkół, w których pracował miał swoich olimpijczyków z chemii, z których kliku doprowadził do finału Olimpiady Chemicznej. Wielokrotnie nagradzany m. in. najwyższym odznaczeniem resortowym – Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżami Zasługi, dwoma Nagrodami Kuratora Oświaty, zaś w 2012 roku – prezydent RP przyznał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. Wielokrotnie nagradzany przez dyrektorów szkół.

Działalność naukowo-wydawnicza

Książki:

 1. Witowski D., Witowski J.S., Zbiór zadań otwartych z chemii (…); Tomy 1, 2, 3, 4;  Wyd. Oficyna Wydawnicza NOWA MATURA, Łańcut 2002-2024
 2. Witowski D., Witowski J.S.,  Zbiór zadań otwartych z biologii (…); Tomy 1, 2, 3, 4; Wyd. Oficyna Wydawnicza NOWA MATURA, Łańcut 2002-2024

Opublikowane artykuły:

 1. Witowski D., Problem of empirical dismutation in teaching natural sciences, The European Scientific Journal (ESJ), Special Edition May 2014, ISSN: 1857 – 7881, s. 211-216.
 2. Witowski D., Dysmutacje empiryczne w nauczaniu chemii, [w:] Szuścik U., Skibska J., Kochanowska E. (red.), Profilaktyka, diagnoza i terapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Wyd. Libron, Kraków 2014, s. 101-114.
 3. Witowski D., Brak perspektyw awansu zawodowego i finansowego nauczycieli dyplomowanych głównymi przyczynami wypalenia, [w:] Zbyrad T. (red.) Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, Wyd. KUL, Stalowa Wola 2008, s. 335-352.
 4. Witowski D., Iluzje edukacji jako skutek (nad)doniosłości Nowej Matury z chemii, [w:] Jagiełło E., A. Klim-Klimaszewska A. (red.), Edukacja ku przyszłości. Wyzwania i zaniechania w kształceniu szkolnym, Tom 2, STN 2014, s.525-543.
 5. Witowski D., Problemy degradacji środowiska glebowego w programie zreformowanej szkoły oraz w zadaniach testowych nowej matury, Inżynieria Ekologiczna, vol. 38, 2014, s. 42-50, lista czasopism B MNiSW.
 6. Witowski D., Treści dotyczące przyczyn i skutków degradacji środowiska glebowego w programie zreformowanej szkoły oraz maturalnych zadaniach testowych, Zeszyty NaukowePołudniowo-Wschodniecgo Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2014, nr 18, ISSN 1642-3828, s. 139-140, lista czasopism B MNiSW.
 7. Witowski D., Współczynnik doniosłości – próba ilościowego zdefiniowania egzaminu wysokich stawek, [w:] B. Niemierko, M.K. Szmigiel (red.), Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania, Wydawca gRUPA TOMAMI, Kraków 2014, s. 204-219.
 8. Witowski D., 10 lat Nowej Matury. Sukces czy porażka, [w:] Piekarski J., Kamińska M., Tomaszewska L., Bartuś E. (red.), Nauczyciel i nauczanie w warunkach zmiany edukacyjnej, Wyd. PWSZ, Płock 2014, s. 201-213 (artykuł w monografii po konferencji naukowej).
 9. Witowski D., (Nad)doniosłość egzaminów maturalnych przyczyną negatywnego efektu zwrotnego w przedmiotach przyrodniczych, Kwartalnik Edukacyjny1(80)/2015, ISSN 1230-7556, s. 51-63, lista czasopism B MNiSW.
 10. Witowski D., Rankingi szkół jako (nie)ważny element komunikacji, czyli czy miastu X potrzebne są dwa licea ogólnokształcące, [w:] Jaszczyszyn E., Szada-Borzyszkowska J., Styczyńska M. (red.), Komunikacja w edukacji. Język w komunikacji, Tom 3, STN 2015, s.339-350.

Redakcja naukowa:

 1. Witowski D., Fajfer-Kruczek I., Banaszak Ł.(red.), Codzienność osób niepełnosprawnych w sferze prywatnej i publicznej, Oficyna Wydawnicza „Nowa Matura”, Cieszyn 2016. – stron 134, ISBN: 978-83-931587-3-7, Liczba arkuszy wydawniczych: 6,7, Typ publikacji: Redakcja monografii (j. polski / j. niekongresowy)

Udział w konferencjach:

 1. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmianna temat Nauczyciel i uczeń we współczesnej przestrzeniu edukacyjnej – profilaktyka, diagnoza i terapia pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, 27-28.03.2014 Bielsko-Biała; wygłoszony wykład: Dysmutacje empiryczne w nauczaniu chemii. (opublikowany)
 2. Global Multidisciplinary Academic Meeting, GAM 2014, Science does not know borders, 24-26.03.2014 Cape Verde (Wyspy Zielonego Przylądka); wygłoszony wykład: Problem of empirical dismutation in teaching natural sciences. (opublikowany)
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Autism and chance for fulfilled life. Toward a personal selfpotential development, efficient social adaptation and education and effective vocational activation of persons with autism, University of Silesia, Faculty of Ethnology and Sience of Education, 2.04.2014 Cieszyn; wygłoszony wykład: Teaching student with autism math and sience.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnością, 14.04.2014 Gorzów Wlkp.; wygłoszony wykład: Nauczanie chemii uczniów z niepełnosprawnością oraz Dydaktyka przedmiotów ścisłych.
 5. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Asystent Osoby Niepełnosprawnej – wsparcie w edukacji, pod patronatem Rehabilitation International Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, 7.05.2014 Cieszyn; wygłoszony wykład: Wsparcie edukacyjne osób z niepełnosprawnością w nauczaniu przedmiotów ścisłych.
 6. Konferencja Naukowa pt. Permanentna Edukacja Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością, 23.05.2014 Gorzów Wlkp.
 7. III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Demokratyczne ścieżki edukacji pod hasłem: Edukacja i zmiana – między możnością a iluzją, 27.05.2014 Płock; wygłoszony wykład: 10 lat Nowej Matury – sukces czy porażka(opublikowany)
 8. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Edukacja ku przyszłości – Wyzwania i Zaniechania, 3-5.06.2014 Chlewiska k. Siedlec; wygłoszony wykład:Iluzja edukacji jako skutek (nad)doniosłości Nowej Matury z chemii. (opublikowany)
 9. Konferencja Naukowa pt. Przekraczanie granic. Pozytywne inspiracje. VI Festiwal Psychologii. 12-13.06.2014 PWSZ Racibórz; wygłoszony wykład: Praca nauczyciela przedmiotów ścisłych jako egzemplifikacja transgraniczności nauki.
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja i aktywizacja osób z niepełnosprawnością, 25.06.2014 Legnica; wygłoszony wykład: Negatywny washback (nad)doniosłości egzaminu zewnętrznego dla uczniów z niepełnosprawnością – egzemplifikacje.
 11. V Międzynarodowa Konferencja Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego, Rzeszów – Arłamów 16-18.09.2014; wygłoszony wykład: Problemy degradacji środowiska glebowego w programie zreformowanej szkoły oraz w zadaniach testowych nowej matury (opublikowany).
 12. XX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej – Diagnozy Edukacyjne: dorobek i nowe zadania, 18-20.092014, Uniwersytet Gdański; udział w panelu w sekcji Psychometrycznej, wygłoszony referat: Współczynnik doniosłości – próba ilościowego zdefiniowania egzaminu wysokich stawek(opublikowany).
 13. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Mała szkoła w polskiej i europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Stan aktualny i perspektywy rozwoju”; 20-21.10.2014 Rzeszów; udział w panelu: Polityka oświatowa państwa wobec małych szkół – konteksty historyczne, stan aktualny, propzycje zmian; wygłoszony referat: Małe licea a nowomaturalne problemy edukacji .
 14. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Komunikacja w edukacji – dziś i jutro, 26-28 maja 2015 r. Chlewiska k. Siedlec, wygłoszony referat w ramach Sekcji III – Media w komunikacji – Mediacje i Negocjacje: Rankingi szkół jako (nie)ważny element komunikacji, czyli czy miastu X potrzebne są dwa licea ogólnokształcące(opublikowany)